วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร
 
พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์เพื่อนำไปสู่  
    1. การพัฒนาสวัสดิภาพและสาธารณสุขชุมชน 
    2. ส่งเสริมจริยธรรมในธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 ภารกิจองค์กร

            ดำเนินการเพื่อยุติการกระทำทารุณสัตว์ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจและเมตตาต่อสัตว์ รณรงค์ให้มีกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดถึงการพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐ ธุรกิจ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อสัตว์ที่ถูกต้องและเป็นสากล