วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 วัตถุประสงค์ระยะยาว
 
        เพื่อให้สถานการณ์การทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยยุติลงพร้อมกับสวัสดิภาพสัตว์ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งต่อคนและสัตว์ในประเทศไทย
 
 
 วัตถุประสงค์ระยะสั้น
 
        รณรงค์ให้การศึกษาและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อสัตว์โดยการดำเนินโครงการนำร่อง โครงการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งชาติในประเทศไทย