ติดต่อสมาคม 


 
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
อาคาร บี.เอ็ล.เอช. ชั้น 9
เลขที่ 7/1 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
 
โทรศัพท์ : 66 (0) 2255 5805-7  
โทรสาร : 66 (0) 2255 5808 
อีเมล : info@thaispca.org 
เว็บไซต์ : www.thaispca.org